To the content

Általános Szállítási Feltételek

SEMPERFORM Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A. Általános rész
A jelen Általános Szállítási Feltételek a megrendelő és a SEMPERFORM Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ( SEMPERFORM ) között fennálló, és a jövőben megkötésre kerülő minden ügyletre irányadóak. A jelen általános szállítási feltételektől való eltérés kizárólag a felek erre vonatkozó, és mindkét fél által aláírt írásbeli megállapodásával lehetséges. A vevő egyoldalú ajánlata, javaslata vagy nyilatkozata a jelen általános szállítási feltételeket akkor sem módosítja, ha az ajánlatra, javaslatra, vagy nyilatkozatra a SEMPERFORM nem válaszol, vagy azt kifejezetten nem utasítja vissza.
A SEMPERFORM-ot ajánlata az abban meghatározott határidőig köti. Ha az ajánlat az ajánlati kötöttségre határidőt nem tartalmaz, úgy a SEMPERFORM kötöttsége megszűnik az ajánlat elküldésétől számított 28. napon.
A SEMPERFORM árlistájának megküldése, átadása nem minősül ajánlatnak, vagy árajánlatnak a SEMPERFORM részéről. A kiküldött általános ajánlatokra, körlevelekre, vagy árlistákra beérkező megrendelések nem hoznak létre szerződést a megrendelő és a SEMPERFORM között, és ezek alapján a SEMPERFORM-ot szállítási kötelezettség nem terheli.
Úgy a szóbeli, vagy telefonon történt megállapodások, mint a SEMPERFORM képviselőivel való írásos és szóbeli megegyezések csak abban az esetben, és attól az időponttól kötelezik a SEMPERFORM-ot, amennyiben és amikor azokat a SEMPERFORM írásban visszaigazolja és megerősíti. Amennyiben az írásbeli megerősítés tartalma eltér a szóbeli megállapodástól, vagy a képviselő nyilatkozataitól, úgy a SEMPERFORM-ot az írásbeli megerősítésben rögzített tartalom köti.
A felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában az öntőformák, a gyártóeszközök és felszerelések ( a továbbiakban gyártóeszközök ) a SEMPERFORM tulajdonában maradnak abban az esetben is, ha a megrendelő ezek előállítási költségét részben megtérítette, és/vagy a gyártóeszközök előállításához szükséges leírásokat, tervrajzokat a megrendelő szolgáltatta.
A megrendelő a SEMPERFORM által átadott termékleírásokban, termékismertetőkben, és használati útmutatókban foglaltakat maradéktalanul köteles betartani az esetleges károk elkerülése érdekében. A SEMPERFORM nem felelős semmilyen olyan kárért, amely abból ered, hogy a megrendelő nem tartotta be ezen leírásokban, a használati és kezelési utasításokban foglaltakat. Amennyiben a megrendelő a terméket továbbértékesíti, vagy azt más használatába adja, úgy a megrendelő köteles a vevőt, és a használót a termék kezelésével, használatával, tárolásával kapcsolatos előírásokról tájékoztatni.
B. Szállítási feltételek
A szállítás és elszámolás a felek között – eltérő megállapodás hiányában - a teljesítés napján hatályos árlistában megadott árakon és szállítási feltételek mellett történik. A SEMPERFORM a megrendeléseket csak abban az esetben teljesíti, amennyiben azok az alábbi legkisebb rendelhető értékeket elérik, vagy meghaladják:

raktárból történő / belföldi szállítás esetén: 1.000 EURO
gyártásra vonatkozó megrendelés és külföldi szállítás esetén: 5.000 EURO

Amennyiben a mindenkor hatályos árlista, vagy a felek megállapodása a legkisebb rendelhető mennyiséget ettől eltérően határozza meg, úgy az árlista, illetve a felek megállapodása az irányadó.
A felek közötti minden megrendelésre és szállítási megállapodásra az INCOTERMS legutolsó megfogalmazása az érvényes. A SEMPERFORM – a felek eltérő és kifejezett megállapodása hiányában – EX WORKS paritással szállít.

A javításra, feldolgozásra, átalakításra visszaküldött áruknak a megrendelőtől a SEMPERFORM-hoz történő beszállítása DDP SEMPERFORM-javítóüzem, míg a SEMPERFORM-tól történő visszaszállítása EX WORKS paritás mellett történik.

A megrendelő bármely késedelme esetén, így különösen, ha elmulasztja azokat az intézkedéseket és nyilatkozatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a SEMPERFORM megfelelően teljesíteni tudjon, vagy a készre jelentett árut nem viszi el, vagy a SEMPERFORM szerződésszerűen felajánlott teljesítését nem fogadja el, úgy a megrendelőre a késedelembe esés napján a késedelem tényénél fogva a kárveszély átszáll. A SEMPERFORM a megrendelő késedelme esetén jogosult a teljesítésről a számlát a késedelembe esés napján, mint teljesítési napon akkor is kiállítani, ha az áru átadása a megrendelő késedelmére visszavezethető okból ténylegesen nem történt meg.

Ha a SEMPERFORM egy, vagy akár több alkalommal frei Haus paritással szállítja le az árut, ez nem jelenti azt, hogy a felek a paritásra vonatkozó kikötést módosították volna, és a megrendelőt ez e körülmény nem jogosítja fel arra, hogy a későbbiek során bármely, vagy minden további szállítmány teljesítését frei Haus paritással kérje.
A jelen általános szállítási feltételekben, vagy a felek által közösen aláírt kiegészítő írásbeli megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Amennyiben a jelen általános szállítási feltételek bármely rendelkezése ellentétes lenne a jelenleg hatályos, vagy a jövőben hatályba lépő bármely eltérést nem engedő ( kogens ) jogszabállyal, úgy az adott rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi az egész szerződés érvénytelenségét, és a felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy az érvénytelen kikötést a jogszabálynak és akaratuknak megfelelő érvényes kikötéssel pótolják. Ilyen megegyezés hiányában a jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
A SEMPERFORM a megrendelő külön hozzájárulása nélkül is jogosult részszállításra.
C. Csomagolás
A SEMPERFORM az árut megfelelően csomagolva adja át. A csomagolás költségei a megrendelőt terhelik, azt jogosult a SEMPERFORM a megrendelő felé leszámlázni. A SEMPERFORM a csomagoláshoz használt anyagot, ideértve a palettát, faládát és egyéb csomagolóanyagokat csak abban az esetben veszi vissza, ha ebben a felek előzetesen megállapodtak, és a csomagolóanyag vételára a számlában külön feltűntetésre került.
D. Szállítási határidők
A SEMPERFORM nem esik késedelembe, ha a teljesítésre megállapodott határidők rajta kívülálló okból telnek el eredménytelenül. Így mentesül a SEMPERFORM a késedelem jogkövetkezményei alól különösen akkor, ha a határidő eredménytelen elteltét a nála, vagy a teljesítésben részt vevő, vele jogviszonyban álló harmadik személynél bekövetkező vis maior, vagy hasonló esemény, így például üzemzavar, fuvarozási akadály, tűz, árvíz, munkaerő-, nyersanyag-, vagy energiahiány, sztrájk, hatósági intézkedés, zárlat, vagy hasonló körülmény ( a továbbiakban vis maior ) okozza. A SEMPERFORM ilyen esetben jogosult az akadály elhárulását követően a már legyártott mennyiséget leszállítani, illetve minden jogkövetkezmény és kártérítés fizetése nélkül jogosult – a megrendelő egyidejű értesítése mellett – a le nem szállított áruk tekintetében a szerződéstől elállni.

E. Tulajdonjog fenntartása
A SEMPERFORM az általa leszállított termékek tekintetében tulajdonjogát a szállítmány számlázott vételára teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A számla szerinti vételár részbeni megfizetése nem eredményezi a szállítmányban szereplő arányos mennyiségű áru tulajdonjogának átszállását.

A megrendelő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején az árut csak abban az esetben idegenítheti el, amennyiben az elidegenítés a rendes üzletmenetében történik, és a SEMPERFORM-mal szemben semmilyen jogcímen, sem a jelen, sem bármely más jogviszonyból eredően nem áll fenn lejárt tartozása.

A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármely jogcímen és bármely szerződés alapján fennálló tartozása megfizetésével fizetési késedelembe esik, úgy a késedelem első napjával engedményezési szerződést köt a SEMPERFORM-mal, amely szerződésben a SEMPERFORM-ra engedményezi mindazon követelését, amelyek a SEMPERFORM által szállított termékek továbbértékesítéséből, vagy azzal összefüggésben keletkeztek harmadik személyekkel szemben.

F. Fizetési feltételek
A SEMPERFORM által ajánlatában, szerződésében, vagy az árlistájában megadott ár – hacsak az ajánlat, a felek szerződése, vagy az árlista ettől eltérően nem rendelkezik - minden esetben nettó ár, amelyre a SEMPERFORM a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti mértékű általános forgalmi adót felszámítja.
Amennyiben a felek szerződéses megállapodása szerint az ellenérték megfizetése nem forintban történik, és ezen pénznem árfolyama - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza árfolyam alapulvételével - az árajánlat elküldését, illetve a szerződés aláírását követően 2,5 százalékos, vagy ezt meghaladó mértékben változik, a SEMPERFORM jogosult a szerződésben, illetve az árajánlatban rögzített árat a változástól függően kiigazítani minden olyan szállítmány tekintetében, amely a változást követően kerül teljesítésre.
Amennyiben az előállítási költségek a világpiaci nyersanyag és energia árak emelkedése, vagy egyéb ok miatt növekednek, úgy a SEMPERFORM jogosult az árajánlatban, vagy a szerződésben meghatározott árat egyoldalúan módosítani.

A SEMPERFORM köteles módosítási szándékáról a megrendelőt 15 nappal korábban értesíteni. Az új árak hatályba lépésének napja az értesítés elküldését követő 16. nap, amely naptól a SEMPERFORM minden teljesítését az új közölt áron jogosult számlázni.
A megrendelő a számla szerinti összeget a számla keltétől számított 30 napon belül átutalással köteles megfizetni a számlán feltűntetett számlaszámra. A pénzügyi teljesítés napja az a nap, amikor a SEMPERFORM számláján az átutalt össze jóváírásra került. Amennyiben a megrendelő határidő előtt, a számla keltétől számított 14 napon belül teljesít, úgy a SEMPERFORM a számla ÁFA nélküli nettó értéke után számított 2 % engedményt ad a megrendelőnek.
Az átutalás költségei a megrendelőt terhelik.
Késedelmes fizetés esetén a megrendelő a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve 301/A. §. szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a megrendelő fizetési késedelembe esik, a követelésnek vele szemben való érvényesítéséből eredő minden költség, így különösen a fizetési felszólítás, a banki beszedési megbízás költsége, vagy a perköltség és végrehajtási költség őt terhelik, amely költségek magukban foglalják a posta-, ügyviteli-, ügyvédi költségeket és az illetéket is.
G. Mennyiségi hiány / Szavatosság
A megrendelő a küldeményt a fuvarozótól a fuvarozó jelenlétében köteles mennyiségileg átvenni bruttó súly és darabszám szerint. Amennyiben a megrendelő mennyiségi hiányt, eltérést, vagy a csomagoláson sérülést észlel, vagy a leszállított termék fajtája nem azonos a megrendelt termékkel, úgy arról köteles a fuvarozó jelenlétében jegyzőkönyvet felvenni, és a jegyzőkönyv felvételének tényét egyidejűleg a fuvarlevélen, szállítólevélen rögzíteni, a jegyzőkönyvet pedig a fuvarozóval aláíratni.

A jegyzőkönyvet a megrendelő három munkanapon belül köteles a SEMPERFORM részére megküldeni.

Amennyiben a megrendelő a jegyzőkönyv felvételét, vagy annak a fuvarozóval történő aláíratását elmulasztja, úgy a megrendelő nem követelheti a hiány pótlását, vagy a sérüléssel kapcsolatos szavatossági igényei teljesítését, illetve nem követelheti a SEMPERFORM-tól azoknak a károknak a megtérítését, és felel mindazon károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.
A megrendelő a minőségi vizsgálatot köteles az átvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül megkezdeni, és a szükséges lehető legrövidebb időn belül befejezni. A megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles kifogását a SEMPERFORM-mal közölni. A megrendelő mindaddig köteles a hibás termékeket elkülönítetten tárolni, ameddig a SEMPERFORM a minőségi kifogást el nem bírálta.

Amennyiben a SEMPERFORM a kifogást alaposnak fogadja el, úgy – saját választása szerint – a hibás termékeket kijavítja, vagy kicseréli.

A megrendelő szavatossági jogait a teljesítési időponttól számított 60 napos elévülési határidő alatt érvényesítheti, kivéve ha jogszabály – eltérést nem engedően – másként rendelkezik.
Amennyiben a felek megállapodása nem első osztályú termék szállítására vonatkozik, úgy a SEMPERFORM az ilyen termékért való jótállási és szavatossági felelősségét kizárja. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a megrendelő az átvétel során elfogadja a hibás, vagy nem első osztályú, vagy a megrendelésben kikötöttől részben eltérő tulajdonságú termékkel való teljesítést. Ez utóbbi esetben az első osztályú termékre megállapodott árat a SEMPERFORM arányosan csökkenti.
Ha a megrendelő egy korábbi szállításhoz elkészített minta szerint kéri a gyártást, technológiai változás miatt azonban a SEMPERFORM már nem tud az eredeti minta szerint gyártani, úgy erről, és a lehetséges gyártásról, illetve többlet költségekről tájékoztatja a megrendelőt. Ha a megrendelő ragaszkodik az eredeti minta szerinti gyártáshoz, de a többlet költségeket nem vállalja, vagy az eredeti minta szerinti gyártás nem megoldható, úgy a SEMPERFORM jogosult az adott megrendelés teljesítését megtagadni, vagy a szerződéstől elállni.
A minőségi hibás termékeket a megrendelő csak a SEMPERFORM hozzájárulásával küldheti vissza. Ilyen hozzájárulás hiányában a fuvarozási költség a megrendelőt terheli.
A SEMPERFORM-ot jótállási kötelezettség csak jogszabály kötelező rendelkezése esetén és akkor terheli, ha azt írásban, külön szerződésben, vagy a visszaigazolásban vállalta az adott termék vonatkozásában. A jótállási, vagy a szokásostól eltérő szavatossági feltételeket a SEMPERFORM által a termékhez mellékelt jótállási jegy, leírás tartalmazza.
H. Felelősség
A SEMPERFORM a Polgári Törvénykönyv szerint felel a hibás teljesítéssel okozott kárért azzal, hogy a kárért legfeljebb a hibásan teljesített termék – osztható szolgáltatás esetén az egyes hibás termékek - általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke erejéig felel, ide nem értve a szándékos, vagy súlyos gondatlansággal, bűncselekménnyel okozott kárt, illetve az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegést. A szerződés szerinti ellenszolgáltatás összege arra figyelemmel került meghatározásra, hogy a SEMPERFORM a felelősségét a jelen pontban korlátozta.
A megrendelő kijelenti, hogy az általa a termék előállításához átadott rajzok, minták, dokumentumok kizárólagos tulajdonában vannak, illetve arra kizárólagos felhasználási jogosultsággal rendelkezik, és másnak nincs olyan joga, amely a rajz, minta, vagy dokumentum szerinti gyártást kizárná, vagy korlátozná. Amennyiben a termékek előállítása vagy értékesítése a megrendelő által átadott rajzok, minták, vagy egyéb dokumentumok alapján történik, és a gyártás, értékesítés sérti mások külön törvénnyel, vagy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint védett személyi és vagyoni jogait, így különösen a szerzői, vagy mintaoltalmi jogokat, a megrendelő köteles a SEMPERFORM-mal szemben érvényesített minden igény alól a SEMPERFORM-et mentesíteni, és megtéríteni – annak jogcímétől függetlenül – minden, a SEMPERFORM által a 3. fél részére megfizetett összeget, továbbá a SEMPERFORM-nál az igényérvényesítéssel szembeni védekezéssel kapcsolatosan felmerült minden költséget.
I. Vegyes rendelkezések
A megrendelő szavatossági igényeit – hacsak jogszabály eltérést nem engedően ettől eltérően nem rendelkezik - a teljesítéstől számított egy éven belül érvényesítheti ( jogvesztő határidő ).
Amennyiben a megrendelő fizetési késedelembe esik, vagy vagyoni viszonyaiban időközben jelentős romlás következik be, így különösen ha ellene felszámolási, csőd-, vagy végrehajtási eljárást kezdeményeznek, vagy egyébként fizetéseit egészben, vagy részben beszűntette, úgy a SEMPERFORM jogosult megfelelő biztosítékot kérni.

A SEMPERFORM jogosult a szállítást mindaddig felfüggeszteni, ameddig a megrendelő nem nyújt a SEMPERFORM számára elfogadható biztosítékot a fennálló, és a jövőbeni szállításokból keletkező tartozások megfizetésére.

Amennyiben a megrendelő a SEMPERFORM által meghatározott, megfelelő határidőn belül nem nyújt biztosítékot, úgy a SEMPERFORM jogosult a szerződéstől elállni.
A felek között felmerülő esetleges jogvita elbírálására a Magyar Köztársaság bíróságai rendelkeznek joghatósággal. A SEMPERFORM és a megrendelő között létrejött szerződésből eredő, vagy azzal összefüggő jogvita elbírására, ideértve az Általános Szállítási Feltételekkel és annak értelmezésével kapcsolatos jogvitákat is, - a Polgári Perrendtartás hatásköri szabályaitól függően - a Soproni Városi Bíróság, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság jár el kizárólagos illetékességgel.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezései az irányadóak. A felek jogviszonyukban kizárják az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben aláírt ENSZ egyezmény alkalmazását.

2015. Január

SEMPERFORM Kft.

To the main navigation
Back to Terms & Conditions